Contest Rules (Slovakian)

Pravidlá medzinárodnej rádiomatérskej súťaže „Tisza Kupa”

Usporiadatelia:

Univerzitný rádioklub Debrecen (HG0UD),

Rádiový a Voľnočasový Sportový klub Debrecen (HA0KDA)

Samospráva župného mesta Debrecen

1. Účastníci: Súťaž je organizovaná pre všetkých licencovaných rádioamatérov sveta.

2. Cieľ: Nadviazanie čo najväčšieho počtu spojení medzi rádioamatérmi sveta, so dôrazom

na rádioamatérske stanice krajín pri toku rieky Tisza (sú to: Ukraina, Slovensko,

Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), v rádioamatérskych pásmach 160, 80, 40, 20, 15

a 10 metrov. Súťaží sa vo frekvenčných pásmach podľa platnej frekvenčnej tabuľky

krajiny, kde má súťažná stanica sídlo (QTH).

3. Dátum a čas súťaže: Tretí kompletný víkend každého roku (v tomto roku 15.-16.

augusta 2020). Začiatok súťaže v sobotu o 12.00 GMT a koniec súťaže v nedeľu

11.59 GMT. Stanice s jedným operátorom (SO) aj stanice s viacerými operátormi

(MO) môžu súťažiť počas celej 24 hodinovej súťažnej periódy.

4. Druh prevádzky: Stanice môžu nadväzovať súťažné spojenia výhradne telegrafickou

prevádzkou (CW) „CQ TEST TC”.

5. Kategórie výkonu: Údaj kategórie výkonu sa vzťahuje na výstupný vysokofrekvenčný

výkon vysielacieho zariadenia.

H – Vysoký (podľa povolenia stanice, ale maximálne 1500W)

L - Stredný ( maximálne 100W)

Q - QRP (<=5W)

6. Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať tieto Súťažné pravidlá, povoľovacie

podmienky vlastnej krajiny vťahujúce sa na jeho suťažnú stanicu a rešpektovať

rohodnutia Súťažnej komisie.

7. Súťažné kategórie:

Jeden operátor (Single operator):

- Všetky úkony súvisiace s prevádzkou a vedením denníka vykonáva jedna osoba.

- Je povolené používanie informačných systémov (napr. DX-cluster, viackanálové

dekodéry, CW skimmery, RBN).

- Každý operátor musí priebežne dodržiavať pravidlá rádioamatérskej prevádzky svojej

krajiny.

- Stanica s jedným operátorom môže súčasne vysielať len jeden signál..

7.1. Jeden operátor, všetky pásma (SOAB)

7.1.1. SOABH – Vysoký výkon

7.1.2. SOABL - Stredný výkon

7.1.3. SOABQ - QRP

7.2. Jeden operátor, jedno pásmo (SOSB) – kategória bez rozdelenia podľa výkonu

 Súťažiaci v kategórii Jeden operátor, jedno pásmo (SOSB) sú, oprávnení zaslať

maximálne 2 súťažné denníky z ľubovoľných dvoch súťažných pásiem k

vyhodnoteniu. Na základe tohoto pravidla môže ten istý operátor súťažiť napr. v 10

metrovej aj v 160 metrovej jednopásmovej kategórii a bude v oboch pásmach

vyhodnotený. V tomto prípade je potrebné zaslanie jediného súboru denníka. Pásma,

ktoré sa majú pri vyhodnotení zohľadniť určuje súťažíaci pri nahrávaní denníka.

 Stanice s jedným operátorom, ktorí nadviažu spojenia aj na iných pásmach, môžu

informácie o týchto spojeniach formou denníka na kontrolu pre podporu

vyhodnotenia.

7.3. Viac operátorov, jeden vysielač (MOST)

7.3.1 MOSTH – Vysoký výkon

7.3.2 MOSTL – Stredný výkon

 Hlavná (RUN) stanica musí zotrvať na rovnakom pásme aspoň 10 minút.

„Desaťminútové pravidlo” začína zápisom prvého spojenia do denníka.

 Rýchla zmena pásma je možná len v prípade, keď sa na druhom pásme nadviaže

spojenie s násobičom. Takto je povolené napr. pre násobičovú stanicu (MULTI) rýchla

zmena pásma z dôvodu nadviazania spojenia s násobičom. Nie je dovolené vysielanie

všeobecnej výzvy na dvoch alebo viacerých frekvecniách súčasne. Každá súťažná

stanica musí priebežne dodržiavať pravidlá rádioamatérskej prevádzky svojej krajiny

(aj pravidlá o vyžiarenom výkone). Porušenie vyššie uvedených pravidiel má za

následok prekvalifikovanie súťažného denníka na kontrolný denník.

7.4. Viac operátorov, viac vysielačov (MOMT) - kategória bez rozdelenia podľa výkonu

 Všetkých šesť súťažných pásiem sa môže používať súčasne. Na jednom pásme je v

rovnakom čase povolený jeden signál. Porušenie vyššie uvedených pravidiel má za

následok prekvalifikovanie súťažného denníka na kontrolný denník.

7.5. Vyššie uvedené kategórie platia aj pre krajiny rádioamatérske stanice krajín pri toku rieky

Tisza (Ukraina, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko) za rovnakých podmienok.

8. Súťažný report:

8.1. RST a CQ zóna.

8.2. Pre platné súťažné spojenie je potrebné zaznamenať úpný súťažný report.

9. Platné spojenia:

9.1 Každá súťažná stanica môže počas trvania súťaže nadviazať spojenie s ktoroukoľvek inou

stanicou, bez obmedzenia.

9.2. Počas trvania súťaže je platné len 1 spojenie (QSO) rovnakou stanicou na každom

pásme.

9.3. Spojenia sa musia nadviazať v časti súťažného pásma určenej pre telegrafnú prevádzku

(časti pásma urečné pre DX prevádzku sa nesmú používať).

9.4. Crossmode, crossband spojenia a spojenia cez prevádzače sú neplatné.

9.5. Pre súťaž je určená časť pásma vyhradená pre telegrafnú prevádzku (bez 10 kHz časti na

začiatku pásma).

9.6. Používanie prostriedkov, ktoré nie sú určené na rádioamatérsku prevádzku (napr.. telefón,

Internetový chat) na organizovanie spojení počas trvania súťaže nie je povolené a bude sa

považovať za neférový počin.

9.7. Self-spot na DX-cluster nie je povolený a považuje sa za porušenie pravidiel súťaže.

10. Bodovanie spojení účastníkov z krajín MIMO toku rieky Tisza:

10.1 Spojenia so stanicami z krajín pri toku rieky Tisza -10 bodov (bez ohľadu na to, či patria

alebo nepatria do vlastnej CQ zóny).

10.2. Spojenia so stanicami mimo krajín pri toku rieky Tisza sa bodujú nasledovne:

10.2.1 Spojenie s vlastnou CQ zónou - 2 body.

10.2.2 Spojenie s rádioamatérom z vlastného kontinetu (ale z inej CQ zóny) - 3 body.

10.2.3 Spojenie s rádioamatérom z iného kontinetu (DX) - 5 bodov.

10.2.4. Spojenie s mobilnými stanicami vysielajúcimi z lietadiel a lodí ( / AM, / MM ) sa

bodujú jednotne - 3 body.

10.3. Bodovanie spojení účastníkov z krajín (UR, YO, OM, HA, YU) pri toku rieky

Tisza:

10.3.1 Spojenia so stanicami z krajín pri toku rieky Tisza jednotne - 1 bod (bez ohľadu na to,

či patria alebo nepatria do vlastnej CQ zóny).

10.4 Spojenia so stanicami mimo krajín pri toku rieky Tisza sa bodujú nasledovne:

10.4.1. Spojenie s vlastnou CQ zónou - 2 body.

10.4.2. Spojenie s rádioamatérom z vlastného kontinetu (ale z inej CQ zóny) - 3 body.

10.4.3. Spojenie s rádioamatérom z iného kontinetu (DX) - 5 bodov.

10.4.4. Spojenie s mobilnými stanicami vysielajúcimi z lietadiel a lodí ( / AM, / MM ) sa

bodujú jednotne - 3 body.

11. Násobiče:

11.1. Počet dosiahnutých rôznych CQ zón, na každom pásme.

11.2. Prefixy staníc súťažných spojení z krajín pri toku rieky Tisza, pre každé pásmo.

11.3. CQ zóny spojení so stanicami z krajín pri toku rieky Tisza sa súčasne môžu zohľadniť

ako násobič.

11.4. Spojenie s mobilnými stanicami vysielajúcimi z lietadiel a lodí ( / AM, / MM ) sa môžu

zohľadniť súčasne ako násobič CQ zóna.

12. Konečný počet bodov, výsledok:

Súčet bodov za spojenia vynásobený súčtom násobičov za každé pásmo.

13. Denníky:

13.1. Termín zaslania denníkov je najneskôr 5. deň po súťaži.

Súťažiaci musia nahrať svoj denník na elektronický portál najneskôr 5 deň po ukončení

súťaže (21.augusta 2020 do 23:59 GMT).

13.2. Formát a obsah denníka (CONTEST LOG)

 Elektronický súťažný denník musí byť vo formáte Cabrillo.

 Zaslaný – nahraný elektronický súbor musí obsahovať aj volací znak súťažiaceho.

 Elektronické súťažné denníky je treba nahrať na server súťaže do určeného termínu.

13.3. Usporiadatelia súťaže akceptujú výhradne len elektronické denníky nahrané na server

suťaže.

14. Vyhodnotenie:

14.1. Vyhodnotenie súťaže vykonáva súťažná komisia menovaná usporiadateľmi.

Rozhodnutie súťažnej komisie je konečné a záväzné pre všetkých.

14.2. Kontrola denníkov prebieha softvérovo za personálnej asistencie.

14.3. Konečný výsledok v jednotlivých kategóriách je tvorený poradím podľa dosiahnutých

vyhodnotených výsledkov.

14.4. Výsledky v jednotlivých súťažných kategóriách zverejní súťažná komisia na webovej

stránke http://tiszacup.eu .

14.5. Diskvalifikácia: Zo súťaže bude vylúčený každý súťažiaci, ktorého výsledný počet

bodov bolo nutné počas vyhodnotenia súťaže znížiť o viac než 25%.

14.6. Duplikáty budú bez penalizácie odstránené z denníkov.

14.7. Nesprávne prijatý report, CQ zóna, chybná značka (BUST), alebo absencia spojenia v

denníku protistanice (NIL) bude penalizovaná odčítaním dvojnásobného počtu bodov

ako bol za spojenie započítaný.

14.8. Kontrolný denník: Ktorýkoľvek účastník môže zaslať aj kontrolný denník. Tento

denník sa neobjaví vo výsledkoch, nebude nikomu dostupný, pritom pomôže práci

vyhodnocovateľov.

14.9. Užitočné informácie pre vyhotovenie a vyhodnotenie denníkov obsahuje bod 16.

súťažných podmienok.

15. Ceny:

A. Diplom: Je vyhotovený v elektronickej forme a je možné stiahnúť pre ktoréhokoľvek

súťažiaceho.

B. Plaketa: Plaketu obdrží každý súťažiaci umiestnený na 1. mieste každej kategórie.

Zoznam plakiet je dostupný na webstránke súťaže. 1 súťažiaci má právo len na

jednu plaketu. Plakety budú zaslané pre víťazov poštou.

C. Špeciálna cena: Usporiadajúce dva rádiokluby z Debrecenu a Samospráva župného mesta

Debrecen založila špeciálnu cenu. Túto cenu obdrží každoročne súťažiaci v

kategórii jeden operátor, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov zo súťažiacich z

krajín pri toku rieky Tisza ako aj súťažiaci z ostatných krajín. Debrecínsky

Karneval kvetín (každoročne 20. augusta) a súvisiace kulturno-zábavné

podujatia majú medzinárodnú povesť. Táto špeciálna cena – pozvánka obsahuje

ubytovanie, stravu a VIP vstupenky na (6 dní) pre výhercu a partnera.

16. Ostatné informácie:

- Každé rádiové zariadenie a anténa musí byť fyzicky v kontakte v okruhu max. 500

metrov.

- V kategórii MOST v prípade porušenia „desaťminútového pravidla” nie je potrebné

takéto spojenie odstrániť z denníkov, ale je potrebné ho označiť ako X_QSO v súbore

Cabrillo. V prípade takto označených spojení sa nepoužije penalizácia odčítaním bodov.

- Prosíme nevymazávajte duplicitné spojenia! Za tieto sa body neodpočítavajú.

- Časový rozdiel medzi spojeniami v denníkoch nesmie prekročiť 3 minúty. V prípade

prekročenia bude spojenie vymazané. Doporučuje sa synchronizácia počítačových hodín

pred súťažou podľa GPS alebo internetu.

- V prípade, že násobičová stanica nezašle denník, spojenie s danou značkou sa nezahrnie

do bodovania, pokiaľ táto stanica nie je nájdená v súťažnom denníku aspoň ďalších 5

staníc.

- Používanie DX-clustera počas súťaže je povolené, ale self-spot alebo vyžiadaný spot je

zakázaný !

 Upresnenie pre rádioamatérov poslucháčov (SWL):

Pretože formát CABRILLO nepodporuje kategóriu poslucháč, denníky prijmeme v

ktoromkoľvek inom elektronickom formáte. Zasielanie výhradne len SWL denníkov je

možné na e-mail adresu: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Každý riadok spojení musí obsahovať: dátum , GMT, pásmo-frekvencia, počúvaná

značka, zaslaný report, značka protistanice, report protistanice, bodovanie, nový

násobič.

Denník musí obsahovať sumarizáciu, ktorá musí obsahovať: počet odpočúvaných spojení

pre každé pásmo, súčet bodov a násobičov, konečný počet bodov, zariadenie poslucháča,

meno (značku) poslucháča, e-mail adresu poslucháča.

 Diskvalifikácia: Porušenie súťažných pravidiel, nešportové-neférové správanie sa

súťažiaceho môžu byť dôvodom k diskvalifikácii.

 Rozhodnutie súťažnej komisie je konečné.

 Súťaž je financovaná usporiadateľmi.

 Home web page: http://tiszacup.eu

Pre ďalšie informácie kontaktujte riaditeľa súťaže: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. alebo navštívte

webstránku Tisza Cup International Radio Contest http://tiszacup.eu

Poštová adresa: „Tisza Cup International Radio Contest”, 130. Rózsavölgy str. Debrecen,

4225 Maďarsko.

Preklad OM2GM__

 

 

Támogatók

Visitors

Flag Counter

Iratkozz fel Hírlevelünkre!

Szeretném megkapni a Tisza Kupa Hírleveleket.